Farsi

بخش برنامه های توسعه زبان آموزش و پرورش منطقه ارواین

IUSD با جدیت مشغول کار برروی برنامه ریزی برای سال تحصیلی 2021-2020  می باشد. آگاهی های به روز رسانده شده به خانواده ها ایمیل خواهد شد و بر روی تارنمای iusd.org و در رسانه های اجتماعی نیز بازنشر می شوند. لطفا برای دسترسی به تاربرگ اختصاصی COVID-19 IUSD اینجا کلیک کنید.