Farsi

به تارنمای آموزش و پرورش منطقه ارواین برای والدین ایرانی/ فارسی زبان خوش آمدید!

 

آخرین آگا هی های به روز در مورد COVID-19 IUSD 

دانش آموزان در حال رفتن به مدرسه

ثبت نام

مراحل ثبت نام دانش آموز
two men two women on grass

IPEP - برنامه های آموزش والدین ارواین

در راستای آگاهی رسانی و برقراری ارتباط  با والدین تازه وارد، بخش خدمات دانش آموز
plants growing

دیگر منابع/آموزش زبان

education board

ELPAC/Reclassification اِلپک/رده بندی مجدد

قوانین ایالتی و فدرال، ایالت را ملزم می کند که آژا
rope knots

Newcomers /SEI - برنامه های تازه واردین/ ساختار تلفیقی آموزش انگلیسی

والدین یا سرپرستان می توانند برنامه فراگیری زبان انگلیسی که به بهترین وجه مناسب
Academic Interventions and Supports

پیشگیری و مداخله

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین بر اساس نیازهای عاطفی، روحی، و سلامت روان دانش
graduates throwing their caps

IUSD برنامه های جامع تحصیلی

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین برنامه های درسی جامعی برای آموزش همه دانش آموز
gate logo

GATE - فراگیران تیزهوش و سرآمد

برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش و سرآمد GATE جهت رسیدگی به نیازهای علمی،
دستهای دانش آموزان بصورت دایره وار در دست یکدیگر

ELAC/DELAC - ایلک /دیلک

chalkboard image of compliance and regulations

اطّلاعیه های والدین