ELPAC/Reclassification اِلپک/رده بندی مجدد

(The English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC ارزیابی های مهارت زبان انگلیسیِ کالیفرنیا، آزمونها هایی هستند  که سطح مهارت و درک زبان انگلیسی دانش آموزان پایه ی پیش دبستانی تا دوازدهم را چنانچه زبان مادریشان زبانی به غیر از انگلیسی باشد، اندازه گیری می کنند. اطّلاعات بدست آمده از این ارزیابی ها به آموزگار در مسیر آموزش فرزند شما کمک می کند.

روند رده بندی مجدد

هر ساله بهار، پیش نیازهای لازم برای تغییر رده بندی دانش آموز به سطح تبحر کامل در زبان انگلیسی (FEP)، معین می شوند.  برای انجام این تغییر، دانش آموز می بایست از حداقلِ معیارهایی که  توسط ایالت کالیفرنیا و سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین تعیین شده اند، برخوردار باشد. این معیارها شامل، ولی نه محدود به موارد زیرمی باشند:


  1. نتیجه ی سالانه ارزیابی اِلپک که نشان دهنده سطح  عملکرد کلی 4،  بخوبی توسعه یافته (Well Developed)؛

  2.  تبحر در زبان انگلیسی در ارزیابی های استاندارد زبان انگلیسی منطقه/مدارس؛

  3. نتایج ارزیابی آموزگار از پیشرفت مهارت زبان و سواد آموزی در کلاس و موافقت وی با توصیه تغییر رده بندی؛

  4. موافقت والدین با توصیه تغییر رده بندی.

جهت کسب آگاهی های بیشتر در مورد جزئیات معیارهای تایید شده اینجا کلیک نمایید.