Newcomers /SEI - برنامه های تازه واردین/ ساختار تلفیقی آموزش انگلیسی

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین با تمرکز بر نیازهای زبانی، ادراکی، و اجتماعی-عاطفیِ دانش آموزان مهاجر و زبان آموز، برنامه های آموزشی یکپارچه ای را برای حمایت از دانش آموزان و والدینشان توسعه داده است.  هدف اصلی برنامه ی تازه واردین/ساختار تلفیقی آموزش انگلیسی، کسب و آموزش سریع، موثر و معقول زبان انگلیسی، مهارتهای بنیادی زبان علمی و سوادآموزی مورد نیاز برای موفقیّت تحصیلی دانش آموز می باشد. 

Newcomers /SEI Programs - برنامه های تازه واردین/ساختار تلفیقی

ساختار تلفیقی آموزش زبان انگلیسی (SEI (Structured English Immersion، روش آموزشی است که در بعضی کلاسهای مدارس ابتدایی استفاده می شود.  تمرکزاصلی کلاسهای SEI بر روی آموزش مهارتهای ضروری زبان انگلیسی و محتوای دروس به دانش آموز درحال یاد گیری زبان انگلیسی، می باشد. این برنامه آموزشی منطبق بر استانداردهای هسته مشترک و آمزش زبان انگلیسی ایالتی می باشد و در این کلاسها بر اساس استانداردهای ایالتی و فدرال برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تحصیل زبان آموزان، یادگیری روان زبان انگلیسی و توسعه درک محتوای دروس، هر دو همزمان از طریق ادغام استانداردهای توسعه زبان انگلیسی کالیفرنیا در دروس اصلی​​ انجام می گیرد.  چنانچه   نتیجه ی آزمون ELPAC  دانش آموزمبتدی باشد، بطور خودکار درکلاسهای SEI قرار می گیرد. اگر مدرسه محلی  کلاسهای SEI نداشته باشد، توصیه می شود که دنش آموز را در یکی از مدارس درای برنامه تازه واردین Newcomers قرار دهید.

 • توصیه جایگزینی دانش آموزانی که سطح تسلط زبان انگلیسی شان در حال پدیدار شدن (Emerging) یا در حال گسترش (Expanding) می باشد.
 • طرح برنامه آموزش یکپارچه شامل دروس ادبیات زبان انگلیسی، تاریخ/علوم اجتماعی، ریاضیّات و علوم در سطح پایه تحصیلی مربوطه می باشد.
 • مطالب آموزشی با استانداردهای ایالتی هسته مشترک ادبیات زبان انگلیسی (ELA, CCSS) استانداردهای ایالتی هسته مشترک (CCSS ) تاریخ/ علوم اجتماعی و ریاضیّات، و استانداردهای نسل بعدی علوم مطابقت دارند.
 •  دانش آموزان  پشتیبانیِ قابل توجه تا متوسطی از طریق آموزش مهارتهای زبان علمی طراحی شده، یکپارچه و مشخص منطبق با استانداردهای توسعه زبان انگلیسی کالیفرنیا دریافت می کنند.
 • بر اساس استانداردهای ایالتی و فدرال برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تحصیل زبان آموزان، یادگیری روان زبان انگلیسی و توسعه درک محتوای دروس، هر دو همزمان از طریق ادغام استانداردهای توسعه زبان انگلیسی کالیفرنیا در دروس اصلی​​ انجام پذیر می باشد.                                                              (Established in Castaneda v. Pickard [5th cir.1981] 648 F.2d 989)
 • از استراتژی های متنوع و مطالب آموزشی مخصوص جهت تسهیل درک مفاهیم، فراگیری زبان و توسعه مهارتهای سواد آموزی استفاده می شود.
 •  کلاس درس ممکن است از دانش آموزانی در پایه درسی و سطوح سنی مختلفی که سطح تبحر زبان انگلیسی شان در یک سطح است، تشکیل شده باشد. (California Education Code Section 305)
 •  مشارکت دراین برنامه معمولا بیش از یک سال تحصیلی نمی باشد، مگر درشرایط خاصی که بر اساس نیاز ویژه درسی دانش آموزالزمی تشخیص داده شود. (California Education Code Section 305)
 • هنگامی که دانش آموزانِ مشغول به تحصیل در کلاسهای تازه واردین/ساختار تلفیقی آموزش انگلیسی ، مقدار کافی زبان کاربردی انگلیسی فرا بگیرند، که این توسط معیارهای خروج از برنامه ارزیابی می شود، به کلاسهای عادی منتقل خواهند شد. (California Education Code Section 305)

Mainstream classroom - کلاسهای روند عادی

 • توصیه جایگزینی دانش آموزانی که سطح تسلط زبان انگلیسی شان در حال گسترش (Emerging) یا در حال پیوستن (Bridging) می باشد.
 •  در هر پایه ی تحصیلی دروس به گونه ای آموزش داده می شود که برای تمام دانش آموزان قابل دسترسی و استفاده باشد.
 • دانش آموزان پشتیبانیِ متوسط تا کمی از طریق آموزش مهارتهای زبان علمی طراحی شده، یکپارچه و مشخص منطبق با استانداردهای توسعه زبان انگلیسی کالیفرنیا دریافت می کنند.
 • مطالب آموزشی با استانداردهای ایالتی هسته مشترک ادبیات زبان انگلیسی (CCSS ELA)، استانداردهای ایالتی هسته مشترک (CCSS) تاریخ/ علوم اجتماعی و ریاضیّات، و استانداردهای نسل بعدی علوم مطابقت دارد.
 • از استراتژی های متنوع و مطالب آموزشی مخصوص جهت تسهیل در ک مفاهیم، فراگیری زبان و توسعه مهارتهای سواد آموزی استفاده می شود.

مدارس ارائه دهنده برنامه های تازه واردین/ساختار تلفیقی

ابتدایی:  College Park, Culverdale, University Park  

راهنمایی: Rancho San Joaquin, Venado

دبیرستان: Irvine High, Portola High, University High, Wood bridge High 

 

تارنمای برنامه های موجود برای دانش آموزان مهاجر و زبان آموز