پیشگیری و مداخله

سازمان آموزش و پرورش منطقه  ارواین بر اساس نیازهای عاطفی، روحی، و سلامت روان دانش آموزان برنامه ها و خدمات پیشگیری و مداخله ای متفاوتی  ارائه می دهد.

 Special Education - آموزش و پرورش استثنایی

آموزش و پرورش استثنایی  تضمین می کند که نیازهای منحصر به فرد دانش آموزان دارای معلولیت از طریق خدمات اضافی، پشتیبانی، برنامه ها، مکان های تخصصی یا محیط های دیگر برآورده  شوند.  خدمات ویژه آموزش و پرورش بدون هیچ هزینه ای برای خانواده ها، به دانش آموزان واجد شرایط ارائه می شوند.  هدف اصلی آموزش و پرورش استثنایی ارائه آموزش تخصصی و مداخلات درسی و همچنین ایجاد شرایط دسترسی دانش آموزان معلول به همان برنامه های آموزشی و/ یا فعالیت هایی  که در اختیار همسالان غیرمعلول  قرار می گیرد تا حد ممکن، می باشد. 

دریافت آگاهی های  بیشتر دراین  لینک!

IUSD Mental health & wellness -  سلامت روان و تندرستی

سازمان آموزش و پرورش منطقه  ارواین  خدمات و منابع  بهداشت روانی/ سلامتی  را به دانش آموزان و خانواده ها ارائه می دهد. این خدمات شامل مشاوره فردی و گروهی کوتاه مدت برای دانش آموزان در محل مدرسه؛  درمان کوتاه مدت، متمرکز بر راه حل برای دانش آموزان و خانواده ها از طریق مرکز منابع خانوادگی ارواین؛ و برقراری ارتباط با  منابع  سلامت روان  یا خدمات اجتماعی موجود در جامعه برای خانواده ها  می باشد. این  خدمات توسط  مشاوران یا متخصصان دارای مجوز بهداشت روان ارائه می شود.

دریافت آگاهی های  بیشتر دراین  لینک!

 Speak up, we care! - !صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم

در راستای ترویج، برقراری ارتباط، مرتبط کردن دانش آموزان و خانواده ها با خدمات سلامتی و بهداشت سلامت روان؛ نمایندگانی از جانب تیم  سلامت روان و تندرستی آموزش و پرورش منطقه ارواین (مشاورین مدارس، متخصصین مشاوره مدارس ابتدایی، مسئولین هماهنگی سلامت) کمپین صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم! را راه اندازه ی کرده اند.  هدف این کمپین افزایش آگاهی، دسترسی و استفاده از منابع موجود برای ایجاد سلامت و سلامت روان مثبتی که لازمه موفقیت مادام العمر در زندگی است، می باشد.  ویدیوی صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم!  

 

خبر نامه ها

خبرنامه "متصل شوید" دوره ابتدایی - خبرنامه "متصل شوید" دوره راهنمایی/دبیرستان

خبرنامه " مهربان باشید" دوره ابتدایی - خبرنامه "مهربان باشید" دوره راهنمایی/دبیرستان

خبرنامه "خوب باشید" دوره ابتدایی - خبرنامه "خوب باشید" دوره راهنمایی/دبیرستان

 

دریافت آگاهی های بیشتر در این لینک!                                   

 

دیگر منابع موجود