پیشگیری و مداخله

IUSD Mental health & wellness  سلامت روان و تندرستی

سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین برنامه ها و خدمات پیشگیری و مداخله ی متفاوتی منطبق بر نیازهای عاطفی، روحی و سلامت روان دانش آموزان ارائه می دهد.

دریافت آگاهی های  بیشتر دراین  لینک!

 Speak up, we care! !صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم

در راستای ترویج، برقراری ارتباط، مرتبط کردن دانش آموزان و خانواده ها با خدمات سلامتی و بهداشت سلامت روان؛ نمایندگانی از جانب تیم  سلامت روان و تندرستی آموزش و پرورش منطقه ارواین (مشاورین مدارس، متخصصین مشاوره مدارس ابتدایی، مسئولین هماهنگی سلامت) کمپین صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم! را راه اندازه ی کرده اند.  هدف این کمپین افزایش آگاهی، دسترسی و استفاده از منابع موجود برای ایجاد سلامت و سلامت روان مثبتی که لازمه موفقیت مادام العمر در زندگی است، می باشد.  ویدیوی صحبت کنید، ما اهمیت می دهیم!  

 

خبر نامه ها

خبرنامه "متصل شوید" دوره ابتدایی - خبرنامه "متصل شوید" دوره راهنمایی/دبیرستان

خبرنامه " مهربان باشید" دوره ابتدایی - خبرنامه "مهربان باشید" دوره راهنمایی/دبیرستان

خبرنامه "خوب باشید" دوره ابتدایی - خبرنامه "خوب باشید" دوره راهنمایی/دبیرستان

 

دریافت آگاهی های بیشتر در این لینک!                                   

 

دیگر منابع موجود