اطّلاعیه های والدین

Statewide testing - آزمونهای سراسری ایالتی 

بهار هر سال دانش آموزان IUSD در آزموانهای سراسری ایالت کالیفرنیا - ارزیابی پیشرفت و عملکرد دانش آموز کالیفرنیا (California Assessment of Student Performance and Progress (CAASP - شرکت می کنند.  این ارزیابی های اطّلاعاتی درباره آموخته ها وئ مهارتهای آنها در زبان و ادبیات انگلیسی، ریاضیات، علوم و تربیت بدنی ارائه می دهند.  ویدئویی جامع درباره آزمونهای CAASP

دریافت آگاهی های بیشتر دراین لینک

آزمونهای مختلف  ایالتی

 Smarter Balanced Assessment (SBAC) - ارزیابی اِسمارترِ بَلنسد 

 این آزمون ابزاری برای ارزیابی مهارت ادبیات زبان انگلیسی و ریاضیات دانش آموزان در پایه های سوّم تا هشتم و یازدهم می باشد. در این آزمون از امکانات رایانه ای جهت ارزیابی دقیق تر دانش آموزان استفاده می نمایند.  ویدیو آموزشی و سئوالات نمونه ارزیابی SBAC

 

آزمون علوم کالیفرنیا - California Science Test

حقایقی در مورد این ارزیابی