ثبت نام

مراحل ثبت نام دانش آموز

1. ابتدا پایه تحصیلی فرزندتان را با استفاده از  جدول جایگزینی پایه درسی 2020-2019 مشخص کنید.

2. بر اساس آدرس محل سکونت خود در ارواین، یک مدرسه محلی (Home School) برای شما تعیین شده است. مدرسه محلی خود را اینجا پیدا کنید. 

3.سپس ثبت نام آنلاین دانش آموز را با وارد کردن اطّلاعات بر روی این سامانه  شروع کنید.

4. پس از ثبت نام اوّلیه مدارک مورد نیاز را تهیه نمایید. مدارک مورد نیاز

5.پس از جمع آوری کلیه مدارک مورد نیاز، به مدرسه محلی خود مراجعه نمایید.

دسترسی به اطّلاعات کامل و به روزدر مورد  ثبت نام  در  سامانه ی آموزش و پرورش ارواین.