ELPAC اِلپک/روند تغییر رده بندی

(The English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC ارزیابی های مهارت زبان انگلیسیِ کالیفرنیا آزمونها هایی هستند که که سطح مهارت و درک زبان انگلیسی دانش آموزان پایه ی پیش دبستانی تا دوازدهم را چنانچه زبان مادریشان زبانی به غیر از انگلیسی باشد، اندازه گیری می کنند. اطّلاعات بدست آمده از این ارزیابی ها به آموزگار در مسیر آموزش فرزند شما کمک می کند.

روند تغییر رده بندی

بهارهرسال  پیش نیازهای لازم برای تغییر رده بندی دانش آموز به سطح تبحر کامل در زبان انگلیسی (FEP)، معین می شوند.  برای تغییر رده بندی، دانش آموز می بایست از حداقلِ پیش نیازهای زیر که  توسط ایالت کالیفرنیا و سازمان آموزش و پرورش منطقه ارواین تعیین شده اند، برخوردار باشد.


1. نتیجه ارزیابی جامع اِلپک (Summative ELPAC) که می بایست شامل:

  • نتیجه عملکرد کلی در سطح 4 (بخوبی توسعه یافته)
  • نتیجه عملکرد در سطح 4 (بخوبی توسعه یافته) در مهارت گفتاری زبان با سطح 3 در هر دو قسمت گوش دادن و صحبت کردن؛
  • نتیجه عملکرد در سطح 4 (بخوبی توسعه یافته) در مهارت نوشتاری با سطح 3 در هر دو قسمت خواندن و نوشتن.

2. سطح عملکرد 3 (در حد استاندارد) درقسمت زبان انگلیسی ارزیابی اسمارتر بَلنسد ( CAASPP (SBAC؛

3. سنجش آموزگار از سطح تبحر مهارتهای زبان و سواد آموزی و سطح عملکرد دانش آموز در دروس کلاسی؛

4. موافقت والدین با توصیه تغییر رده بندی.

جهت کسب آگاهی های بیشتر در مورد جزئیات پیش نیازهای تایید شده اینجا کلیک نمایید.