Timely Topics جلسات موضوعات به روز

امسال بدلیل محدودیتهای ایالتی و محلی COVID-19، از برگزاری جلسات حضوری "موضوعات به روز" معذوریم.  آگاهی هایی که دراین جلسات  دراختیار قرار داده می شد، به کارگاه های IPEP ما اضافه خواهند شد.   به عنوان مرجع،  مطالب اراِئه شده در جلسات سال تحصیلی  2020-2019، دردسترس شما می باشد. 

مشتاقانه منتظر زمانیکه بتوانیم شما را حضوری ملاقات کنیم، هستیم!

 September سپتامبر 

   

تاریخ:  جمعه، ششم سپتامبر، ساعت 9:30 بامداد 

          دوشنبه، نهم سپتامبر، ساعت 6:00 شامگاه

مطالب ارائه شده  

موضوعات:

  • خدمات بهداشت و سلامتی
  • خدمات سلامت روان و تندرستی
  • حمایتهای زبانی موجود برای دانش آموزان و والدین
  • مشارکت خانواده
  • خدمات تغذیه

november نوامبر 

   

تاریخ:  جمعه، پانزدهم نوامبر، ساعت 9:30 بامداد  

          دوشنبه، هجدهم نوامبر، ساعت 6:00 شامگاه

   

موضوعات: 

january ژانویه

   

تاریخ:  جمعه، سی و یکم ژانویه، ساعت 9:30 بامداد

            دوشنبه، سوم فوریه، ساعت 6:00 شامگاه

   

موضوعات:

  • فارغ التحصیلی از دبیرستان (دیپلم) و پس از آن