IPEP - برنامه آموزش والدین ارواین

درراستای آگاهی رسانی و ارتباط  با والدین تازه وارد، سازمان آموزش و پرورش ارواین در طول سال تحصیلی، برنامه آموزشی والدین ارواین (IPEP) شامل دو بخشِ "سمینارهای موضوعات به روزTimely Topics" و "کارگاه های آموزشی Educational Workshop" را  بصورت رایگان ارائه می دهد.  هدفِ اصلی این برنامه؛ اطّلاع رسانی، توانمند سازی وآشنایی والدین با مهارتها واستراتژیهای لازم جهت افزایش مشارکت فعّالانه درآموزش و پرورش فرزندشان می باشد .