IPEP - برنامه آموزش والدین ارواین

درراستای آگاهی رسانی و ارتباط  با والدین تازه وارد، سازمان آموزش و پرورش ارواین، برنامه آموزشی والدین ارواین (IPEP) شامل دو شامل دوبخشِ "سمینارهای موضوعات به روزTimely Topics" و "کارگاه های آموزشی Educational Workshop" را بطور رایگان درطول سال تحصیلی ارائه می دهد. هدفِ اصلی این برنامه اطّلاع رسانی، توانمند سازی وآشنایی والدین با مهارتها واستراتژیهای لازم جهت افزایش مشارکت فعّالانه درآموزش و پرورش فرزندشان می باشد .